دایکاست 1100 تن

دایکاست 1100تن
سال ساخت:1988
کشور سازنده:چک
لیت استروج
فاصله بین میل:105

التجمع: