شیپینگ 63

یکی از ماشین هایی دنده زنی شیپینگ میباشد
برای دستیابی به ابعاد، شکل و پرداخت سطح نهایی چرخ دنده‌ها، معمولاً از شیپینگ استفاده می‌شود.

التجمع: